Slide background

PSYKOTERAPI

HANDLEDNING

PARTERAPI

FAMILJETERAPI

NEUROFEEDBACK

VARMT VÄLKOMMEN.

Till oss kan du vända dig när du behöver någon att tala med, det kan vara tillfälliga svårigheter eller problem av mer djupgående karaktär.

Vi kan vara ett stöd i krissituationer, vid ångestproblematik, posttraumatisk stress, depression, livsstilsförändringar eller stöd i att komma ur ett missbruk. Vi finns också till för er som vill utveckla era relationer, det kan gälla konflikter i familjen eller att hitta tillbaka till varandra med hjälp av par terapi.

Vi vänder oss också till företag och offentliga verksamheter som är i behov av konsultation, handledning och personalvård. Samarbetspartners är; SOS international, Euroaccident, Falcks Health Care och andra föräkringsbolag. Vi finns även på Kuralink.se.

TJÄNSTER.

KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en behandlingsmetod som har starkt vetenskapligt stöd när det gäller behandling av flera psykiska problemområden. De vanligaste är ångest, PTSD, olika fobier, stressrelaterade besvär och depression.

KBT är en terapiform vars främsta kännetecken är ett aktivt samarbete mellan klient och terapeut. I terapin arbetar vi tillsammans med att kartlägga icke funktionella tankemönster och beteendemässiga/känslomässiga reaktioner.  Syftet är att hitta andra och mer funktionella lösningar.

Prolonge Exposure (PE) är en kognitiv manualbaserad behandlingsmetod med högst evidens av alla tillgängliga behandlingsmetoder för PTSD. Ibland kallas metoden för emotionell bearbetning av PTSD. I korta drag går behandlingen ut på att du bearbetar de traumatiska händelser du varit med om och får hjälp att ta tillbaka ditt liv.

NEUROFEEDBACK

Neurofeedback är ett datoriserat träningsprogram  hjälper till att träna och reglera hjärnans mönster till bättre funktion, fokus och balans. Man kan se det som en slags fysisk träning för hjärnan som utmanar den till att fungera bättre. Det är en metod som kan hjälpa vid tillstånd som ADHD, ADD, migrän, tics, posttraumatisk stress och andra stressrelaterade symptom. Man behöver inte ha någon diagnos, men det är heller inget hinder. Neurofeedback kan vara ett komplement  till medicinsk behandling eller psykoterapi. Neurofeedback används också i syfte att nå högsta möjliga resultat inom olika idrotter så kallad peak performance.

Vid det första besöket får Du berätta om vad som ställer till besvär för Dig i vardagen och vad du önskar förbättra och/eller förändra. Du får information om hur neurofeedback går till och vi gör upp en plan med målsättning för vad du önskar uppnå. Besöket tar ca: 60 minuter.Du får sedan göra en självskattning av dina symptom, så att vi noggrant kan följa upp vad som händer under behandlingens gång. Det finns också möjlighet att göra en datoriserad test (kallad Qik-test) vilken kan användas som ytterligare underlag för behandling och synlig göra resultat.

Vanligtvis kommer man en till två gånger i veckan, och varje besök tar en timme. Eftersom metoden är att betrakta som en träning för hjärnan, bör man räkna med minst 20 tillfällen för att uppnå en bestående effekt. Vid exempelvis ADHD brukar man behöva 20-40 sessioner. Bor Du långt ifrån, finns också möjligheten att träna med neurofeedback två ggr per dag under exempelvis en tvåveckorsperiod.

Metoden används bland annat som behandling för;

  • ADHD
  • Stress, oro och ångest
  • Migrän
  • PTSD
  • Sömnproblematik
  • Depression

Forskning Neurofeedback

Efterfrågan på för Neurofeedback ökar. Läs mer om bakgrunden till metoden här;

https://eeginfo-europe.com/en/about-us

Under 2012 avslutades en stor studie om neurofeedback och PTSD;

http://www.eeginfo.com/research/ptsd_main.php

Fler vetenskapliga studier;

http://eeginfo.com/research/

Neurofeedback

Mindfulness
Kognitiv terapi och mindfulness i kombination har visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att förebygga och behandla stress och stress relaterade besvär såsom smärta och utmattningssyndrom. Forskning har också visat att mindfulness kan minska återfall i depression med hälften.

Mindfulnessbaserad kognitiv terapi kan genomföras i grupp eller enskilt. Vi startar grupper när vi har tillräckligt med personer anmälda. Lämna din intresseanmälan via epost: kontakt@trestadkbt.se

Familjeterapi
I familjeterapi arbetar man med hela eller delar av familjen för att lösa problem, bemästra svåra livssituationer och komma vidare vid kriser. Vi fäster stor vikt vid familjen som resurs för att övervinna olika svårigheter. Familjeterapi väljs med fördel vid konflikter inom familjen, vid fysisk eller psykisk ohälsa och vid beteende problem hos barn och unga.

Parterapi – EcCT (Encounter Centered Couples Therapy)

Yvonne är utbildad par terapeut/ guide inom ECct som är en modell där arbetet syftar till att hjälpa par  att återskapa en meningsfull kontakt till varandra.  ECct bygger på synsättet att brist på kontakt mellan individer är smärtsamt och brist på kontakt är också det som gör det svårt att leva tillsammans. Det gör att vi kommer arbeta med att skapa kontakt och få till ett möte med varandra i stället för att arbeta problem fokuserat.  Det mesta av vår kommunikation sker genom kroppsspråket vilket gör att ord inte alltid räcker till och det inte alltid hjälper att bara prata. Vår hjärna och kropp är gjorda för kontakt och när den saknas blir det smärtsamt.

Encounter Centered Couples Therapy hör till den relationella sfären som har en stark grund i anknytningsteorin och i interpersonell neurobiologi.

Om ni har hamnat i en negativ spiral där konflikter och meningsskiljaktigheter är en stor del av er vardag eller om ni vill fördjupa kontakten mellan er som par så välkomna  på ett äventyr och en upptäcktsresa i ett landskap där vi kommer navigera och besöka olika kvarter av erfarenheter och upplevelser som vi har och har haft med varandra och andra viktiga personer i vårt liv. Vi kommer under tre timmars sessioner guidas igenom er djupaste längtan för er relation och vad som hindrar er från att följa den. Vi kommer titta på tidigare inlärning som kan uppstå mellan er i konflikter och ställer till det i just er relation.  Till vår hjälp använder vi oss av olika metaforer som ”The Space” utrymmet som finns mellan er och vad ni stoppar in i det spacet. ”The bridge” att bygga en bro mellan oss att kliva över till den andres värld och vara närvarande där. ”The Encounter” där vi verkligen möts essence till essence där magi uppstår.

Upplägget för den här formen av parterapi är att vi arbetar i pass om tre timmar per gång under ca 3-5 tillfällen, alternativt i 2 dagars  intensiv där vi arbetar i 6-7 timmar per dag.

Vill du veta mer om Encounter Centered Couples Therapy besök gärna HedySchleifers.com eller  psykologi med mera som Yvonne har som inspiratörer/utbildare och mentor  i arbetet med ECct.

Handledning

Individ och process handledning till personal inom människovårdande yrken. Handledningen bygger på ömsesidig respekt och utveckling och kan vara både process- och ärende inriktad.  Teoretiska utgångspunkter; systemteoretisk och kognitiv teori samt inlärningsteori och anknytningsteori.

Psykolog konsultation/utredning
Katarina Risfelt erbjuder psykologkonsultation och psykologutredningar till företag, offentliga verksamheter och skola.  Vid intresse och vidare information kontakta, Epost; kontakt@trestadkbt.se

 

OBS: På mottagningen finns under vissa tider en hund.

OM OSS.

Yvonne Brattberg är socionom, legitimerad psykoterapeut  och handledare i psykosocialt arbete. Inriktning kognitiv beteendeterapi (specialinriktning barn och unga) och familjeterapi. Hon har vidareutbildningar inom; Neurofeedback, mindfulness, ACT (acceptance & commitment therapy), PE (prolonge exposure), IBCT (intergrative behavior couples therapy)och EcCt (Encounter Centered Couples Therapy)

Yvonne har lång erfarenhet av behandlingsarbete och terapi med familjer, par, barn och unga från barn och ungdomspsykiatrisk mottagning, vårdcentral och socialtjänst.

Katarina Risfelt är legitimerad psykolog med KBT-kompetens. För närvarande erbjuder Katarina enbart psykologutredningar och psykoterapi  i Göteborg.

Vi som är verksamma på Trestads familjeterapi & KBT innehar F: skattesedel samt patient och ansvarsförsäkring. Vi lyder under hälso- och sjukvårdslagen vilket innebär att vi har sekretess och är dokumentationsskyldiga.

YVONNE BRATTBERG
yvonne@trestadkbt.se

KATARINA RISFELT

KONTAKT.

Trestad Familjeterapi & KBT har sina lokaler centralt i Uddevalla på Kålgårdsbergsgatan 2. Det finns goda parkeringsmöjligheter på torget och gatorna runt omkring. Besökstider även kvällstid.

För information och tidsbokning;

Boka online här, eller kontakta oss:

E-post kontakt@trestadkbt.se
Telefon: 070-2843350

Besöksadress:
Kålgårdsbergsgatan 2 Uddevalla